Enzalutamid w przerzutowym raku prostaty przed chemioterapia

Wrz. 9, 2019 by

Enzalutamid jest doustnym inhibitorem receptora androgenowego, który przedłuża czas przeżycia u mężczyzn z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację, u których wystąpiła progresja choroby po chemioterapii. Potrzebne są nowe

Infekcji i sródnablonkowa neoplazja u kobiet AD 8

Wrz. 9, 2019 by

Stosunek liczbowy dla średnich geometrycznych typów HPV 6, 11, 16 i 18 wynosił od 0,80 do 1,19, przy stosunkach bliskich dla HPV-6 i 16, więcej niż dla HPV-18 i niższych

Infekcja i sródnablonkowa neoplazja u kobiet AD 6

Wrz. 9, 2019 by

Wpływ szczepionki 9vHPV na występowanie przypadków raka szyjki macicy, jamy ustnej i pochwy oraz przewlekłej infekcji związanej z HPV. Zmodyfikowane analizy skuteczności w odniesieniu do zamierzonego leczenia przeprowadzono w punkcie

Leczenie zachowawcze

Wrz. 9, 2019 by

Chociaż widoki lecznicze są tym większe, im wcześniej zastosowano leczenie chirurgiczne, niemniej należy chorego przekazać chirurgowi nawet wtedy, gdy chory zgłasza się dopiero w okresie posuniętym choroby. Leczenie zachowawcze, prócz

Enzalutamid w przerzutowym raku prostaty przed chemioterapia AD 3

Wrz. 8, 2019 by

Badacze z uczestniczących ośrodków wprowadzili dane do elektronicznego systemu gromadzenia danych, który został zweryfikowany pod kątem danych źródłowych przez monitory z oddzielnej klinicznej organizacji badawczej. Przedstawione tutaj analizy danych zostały

Enzalutamid w przerzutowym raku prostaty przed chemioterapia AD 6

Wrz. 8, 2019 by

Po dokonaniu oceny wyników skuteczności i bezpieczeństwa tymczasowej kopii płodu, komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zalecił wstrzymanie badania i zaoferowanie enzalutamidu zakwalifikowanym pacjentom otrzymującym placebo. Zaktualizowana analiza całkowitego czasu przeżycia

Enzalutamid w przerzutowym raku prostaty przed chemioterapia AD 5

Wrz. 8, 2019 by

Wyjściowe cechy demograficzne i choroby są dobrze zrównoważone między dwiema grupami. Mediana czasu, w którym pacjenci otrzymywali badany lek była znacznie dłuższa w grupie otrzymującej enzalutamid niż w grupie placebo

Enzalutamid w przerzutowym raku prostaty przed chemioterapia AD 4

Wrz. 8, 2019 by

Drugorzędowe punkty końcowe obejmują czas do rozpoczęcia chemioterapii cytotoksycznej, czas do wystąpienia pierwszego zdarzenia związanego ze szkieletem, najlepszą ogólną odpowiedź tkanki miękkiej, czas do progresji PSA i spadek poziomu PSA

Infekcja i sródnablonkowa neoplazja u kobiet AD 7

Wrz. 8, 2019 by

Populacja niezakażona HPV obejmowała tych, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki i którzy w dniu mieli negatywne wyniki w teście PCR dla 14 typów HPV, byli seronegatywni dla 9

Dezaktywacja mutacji w NPC1L1 i ochrona przed choroba wiencowa serca AD 2

Wrz. 7, 2019 by

Mutacje dezaktywujące mogą być zmianami jednozasadowymi, które prowadzą do przedwczesnego skracania białka (mutacje nonsensowne), insercji lub delecji (indeli) DNA, które pobudzają translację białka poza miejsce wariantu (mutacje przesunięcia ramki odczytu),