Rozpuszczalny receptor Urokinaza i przewlekła choroba nerek ad

Wrz. 1, 2019 by

Dlatego w dużym, prospektywnym badaniu kohortowym obejmującym pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową testowaliśmy hipotezę, że poziomy suPAR w osoczu są związane z nowo narodzoną przewlekłą chorobą nerek. Metody Badana populacja Uczestnicy

Rozpuszczalny receptor Urokinaza i przewlekła choroba nerek

Wrz. 1, 2019 by

Stosunkowo wysokie poziomy rozpuszczalnego receptora aktywatora plazminogenu typu urokinazy (suPAR) były związane z ogniskową segmentową stwardnieniem kłębuszków nerkowych i słabymi wynikami klinicznymi u pacjentów z różnymi schorzeniami. Nie wiadomo, czy

Celowanie w CD38 za pomocą Daratumumabu w monoterapii szpiczaka mnogiego ad 9

Wrz. 1, 2019 by

Nie przeprowadzono równoległych badań wysycenia receptora. Wstępne analizy farmakokinetyczne mające na celu poinformowanie decyzji dotyczących dawki w części 2 badania obejmowały porównanie najniższych stężeń daratumumabu u poszczególnych pacjentów z przewidywanymi

Celowanie w CD38 za pomocą Daratumumabu w monoterapii szpiczaka mnogiego ad 8

Wrz. 1, 2019 by

Poziom komórek osocza w szpiku kostnym u 3 pacjentów z odpowiedzią w kohorcie, która otrzymywał 8 mg na kilogram, wynosił poniżej 5% na początku badania i na pierwszym pomiarze po

Celowanie w CD38 za pomocą Daratumumabu w monoterapii szpiczaka mnogiego ad 7

Wrz. 1, 2019 by

PR oznacza częściową odpowiedź. Panel B pokazuje wykres kaskadowy maksymalnej zmiany od linii bazowej w poziomie białka M lub wolnych łańcuchów lekkich po monoterapii daratumumabem, ocenianej zgodnie z wytycznymi IMWG.

Celowanie w CD38 za pomocą Daratumumabu w monoterapii szpiczaka mnogiego ad 6

Wrz. 1, 2019 by

Żaden pacjent nie przerwał leczenia z powodu reakcji związanej z infuzją. Większość reakcji związanych z infuzją wystąpiła podczas pierwszej infuzji, z reakcjami występującymi podczas tej infuzji u 67% pacjentów w

Celowanie w CD38 za pomocą Daratumumabu w monoterapii szpiczaka mnogiego ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Wyniki z części podano w dodatkowym dodatku. Podstawowa charakterystyka pacjentów, którzy zostali zapisani w częściach i 2, została opisana, odpowiednio, w tabeli S2 w dodatkowym dodatku i w tabeli 1.

Celowanie w CD38 za pomocą Daratumumabu w monoterapii szpiczaka mnogiego czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Niezależny komitet monitorujący oceniał wszystkie poważne zdarzenia niepożądane, niepożądane zdarzenia niepożądane klasy 3 i wyższe oraz zdarzenia, które spowodowały wycofanie się pacjenta z leczenia. Do oceny bezpieczeństwa zastosowano Ogólne Kryteria

Celowanie w CD38 za pomocą Daratumumabu w monoterapii szpiczaka mnogiego cd

Wrz. 1, 2019 by

Badanie miało projekt + 3 w 2 kohortach o najniższej dawce i projekt 3 + 3 w każdej z pozostałych 8 kohort (Figura 1A). Jeśli wystąpiło ograniczenie toksyczności dawki u

Celowanie w CD38 za pomocą Daratumumabu w monoterapii szpiczaka mnogiego ad

Wrz. 1, 2019 by

Pacjenci byli w wieku 18 lat lub starsi, mieli oczekiwaną długość życia co najmniej 3 miesiące, wynik grupy Eastern Cooperative Oncology Group wynosił 2 lub mniej (w skali od 0